Oruç Nedir ?

        Ýslami bir terim olan oruç: Arapça'da 'savm' kelimesi ile ifade edilir. Savm lügatte: bir iþi yapmaktan alýkoymak; yemekten, içmekten, konuþmaktan, yürümekten kaçýnmak gibi anlamlara gelir, islam dininde oruç: "Sabahýn baþlangýcý sayýlan, 'Fecr-i Sadýk' adý verilen beyazlýðýn   doðu ufkunda belirmesinden güneþin batýþýna kadarki sürede mükellef bir insanýn, ibadet niyetiyle nefsini: yemek, içmek ve cinsel iliþki gibi orucu bozan þeylerden uzak tutmasýdýr."

        Oruç, bütün dinlerde (inanç sistemlerinde) meþru kýlýnmýþ önemli bir ibadettir. Ýslam, orucun diðer semavi olan ve olmayan dinlerdeki ibadet dýþý boyutuna son vermiþtir. Ýslam, orucun yalnýz þekli ile yetinmeyip, onun manevi hakikatine de gereken önemi vermiþtir. Ýslam'da oruçla birlikte yalnýzca; yemek yemek, cinsi yakýnlýkta bulunmak gibi eylemler yasaklanmakla kalmamýþ, bununla birlikte; orucun gayesini, ruhi ve ahlaki kaidelerini bozan her türlü davranýþ da yasaklanmýþtýr. Orucu, dil ve nefis iffeti ile çepeçevre kuþatmýþtýr.

Oruç ile ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)'den birçok hadis rivayet edilmiþtir. "Birçok oruçlular vardýr ki: tuttuðu oruçtan ona ancak açlýðý ve susuzluðu kalmýþtýr." (Ýbn-i Mace,s.122)

Ýslam'ýn farz kýldýðý oruç; Ramazan Ayý süresince yemek, içmek ve cinsel iliþkide bulunmak gibi yalnýzca bazý davranýþlarý kýsýtlayan bir ibadet deðil; ayný zamanda: zikir (tesbih),    Kur'an-ý Kerim okuma, iyilik etme gibi eylemleri de içeren ve teþvik eden bir ibadettir. Oruç; insan ruhuna incelik, asalet, adalet ve merhamet gibi güzel duygular kazandýrýr, insana sabrý, nefse hakim olmayý öðretir; þükür ilham eder; iradeyi kuvvetlendirir; bedeni zindeleþtirir, insan zihnini saflaþtýrýr. Dolayýsýyla insanýn, özellikle ahlaken yücelmesini saðlar.

        Kýsaca,  yukarýda  bahsedildiði   gibi orucun fert ve topluma yönelik pekçok faydasý vardýr. Ancak, oruç bu faydalarýndan dolayý deðil, yalnýzca Allah'ýn emri olduðu için tutulmalýdýr. Çünkü ibadetler yalnýz Allah'ýn rýzasýný kazanmak için yapýlýr.

 

içindekiler